Kolekcja im. Jana Pawła II w zarysie


Kolekcja fundacji Janiny i Zbigniewa Caroll-Porczyńskich była świadomie gromadzona według podwójnego kryterium: historyczno-artystycznego oraz tematycznego.

1. Klucz historyczno-artystyczny – nadaje kolekcji, w zamyśle jej twórców, charakter przeglądu rozmaitych szkół i stylów europejskich od renesansu do początku XX wieku.

2. Klucz tematyczny – pozwala natomiast na ukazanie podstawowego kanonu tematów nowożytnego malarstwa europejskiego. Koncentruje się on wokół tematów:

● Biblia i Święci
● Mitologia i alegoria
● Portret
● Martwa natura i pejzaż

Należy podkreślić, że tego typu kolekcja, komponowana według konsekwentnego zamysłu tematycznego, stanowi unikat w skali polskiej, a być może także europejskiej.


● Temat „Biblia i Święci”

– jest najliczniejszy i zawiera dwa cykle tematyczne.

1. Obrazy o tematyce biblijnej – ilustrują opisaną w Piśmie Świętym historię zbawienia:
● począwszy od Stworzenia świata i człowieka
● poprzez grzech pierworodny
● potop
● historię Abrahama
● dzieje narodu wybranego i postacie proroków
● po czym przechodzi w narrację Nowego Testamentu, począwszy od Zwiastowania, przez Boże Narodzenie, życie, cuda, mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa, Zesłanie Ducha Świętego, aż po Apokalipsę i Sąd Ostateczny

2. Tematyka hagiograficzna – prezentuje postacie wielkich świętych Kościoła różnych stanów, epok i narodów.


● Temat „Mitologia i Alegoria”

– ilustruje tematy zaczerpnięte z mitologii greckiej i rzymskiej, dla których najważniejszym źródłem pozostają „Metamorfozy” Owidiusza. Daje on jedyny w swoim rodzaju przegląd postaci bogów i herosów antycznych, stanowiących istotny komponent europejskiej kultury.


● Temat „Martwa natura i pejzaż”

– prezentuje interesujący przegląd tych dwóch wielkich tematów w malarstwie europejskim i pozwala na prześledzenie ich ewolucji w ramach różnych szkół malarskich.


● Temat „Portret”

– daje okazję do prześledzenia fenomenu, w jaki sposób człowiek postrzegał samego siebie poprzez pryzmat sztuki na przestrzeni wieków. Przemyślany wybór portretów ukazuje szerokie spectrum reprezentantów osób świeckich i duchownych, władców, arystokracji, szlachty i mieszczaństwa różnych epok i krajów.


● Temat „Matka i dziecko”

Uzupełnieniem tego szerokiego przeglądu tematów jest grupa obrazów zatytułowana „Matka i dziecko”. Obrazy należące do tej grupy ukazują całą skalę odniesień, temperatur i symboli związanych z tematyką macierzyństwa.